Algemene Voorwaarden Golfdrive.eu
 
 
Artikel 1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
de Website: de website www.golfdrive.eu, die wordt in stand gehouden door Golfweb-advertising (GWA) te Kapelle, KVK nummer 22059749, BTW-identificatienummer NL815193488B01
Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website;
Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en GWA die voortvloeit uit het gebruik van de Website voor het plaatsen van een Advertentie;
Persoonsgegevens: de door Adverteerder verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam-/adres-/woonplaats-gegevens, emailadres en bankrekeningnummer;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders  enerzijds en GWA anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling.
 
Artikel 3. Advertentie; plaatsing.
3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en GWA. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede de Voorwaarden.
3.2 Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende minimaal 3 maanden, tenzij anders bepaald.
3.3 Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder GWA toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.
3.4 GWA spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt.
Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. GWA is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker.
3.5 GWA is gerechtigd de Advertentie te gebruiken voor reclame c.q.commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van GWA; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen.
3.6 De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
 
Artikel 4. Opgave van gegevens.
4.1Indien bij het gebruik van de Website gegevens dienen te worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn.
 
Artikel 5. Inhoud van de Advertentie.
5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist en volledig is.
5.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.
5.3 De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel, maar mag wel dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
5.4 Een Advertentie mag worden geplaatst op één of meerdere pagina's van de Website. De Adverteerder dient daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de pagina('s) waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
5.5 De inhoud van de Advertentie dient te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Advertenties zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. Voorts is de inhoud van de Advertentie onderworpen aan de Nederlandse Reclame Code.
5.6 GWA behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen.
GWA zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in 5.5 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.
5.7 Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. Indien de minimumprijs niet wordt gemeld is GWA gerechtigd de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren.
 
Artikel 6. Betaling;incasso.
6.1 Voor het plaatsen van een Advertentie dient door de Adverteerder te worden betaald.
6.2 GWA  draagt er zorg voor dat de Advertentie wordt geplaatst op de Website nadat de Adverteerder de betaalprocedure zoals vermeld op de Website juist heeft doorlopen en GWA hiervan bericht en betaling heeft ontvangen. De Adverteerder ontvangt in dat geval een factuur per e-mail.
Met betrekking tot de betaling van een Advertentie op Marktplaats en in de rubriek Vraag en Aanbod zal de advertentie direct worden afgerekend.
6.3 GWA is gerechtigd de Adverteerder per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Adverteerder in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
6.4 De aangegeven betaaltermijn geldt als een fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Adverteerder van rechtswege in gebreke en is GWA gerechtigd om de Advertentie niet meer op de Website te plaatsen.
 
Artikel 7. Tegoed.
7.1 De Adverteerder kan bij GWA een tegoed opbouwen dat kan worden gebruikt voor de betaling van in de toekomst te plaatsen Advertenties.
7.2 Een opgebouwd tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de plaatsing van Advertenties; het tegoed wordt niet uitgekeerd in geld.
 
Artikel 8. Vrijwaring.
8.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Advertentie (zoals tekst en/of foto’s) en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 5 lid 5 bedoelde regels.
8.2 Adverteerder vrijwaart GWA tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 8.1 bepaalde. De Adverteerder is in een dergelijk geval aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door GWA moeten worden gemaakt.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid.
9.1 GWA is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. GWA is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.
9.2 De informatie die door GWA zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Niettemin is GWA niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
9.3 De aansprakelijkheid van GWA voor haar verplichtingen op grond van de met de Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.
9.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 10. Servicedesk.
10.1 GWA stelt aan Adverteerders een Servicedesk ter beschikking, waar zij  per email terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.
Het emailadres is: info@golfdrive.eu
10.2 De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. GWA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.
10.3 Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het contactformulier op de Website. Klachten die op andere wijze wordeningediend worden niet in behandeling genomen. De indiener van een klacht ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie.
 
Artikel 11. Privacy; Gebruik van gegevens.
11.1 In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Golfweb-advertising te Kapelle.
11.2 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
• het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoudvan de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
• het verzamelen van emailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders
 
Artikel 12. Beveiliging.
12.1 GWA spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
12.2 GWA is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via  Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.
 
Artikel 13. Sites en diensten van derden.
13.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. GWA heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
13.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. GWA is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.
 
Artikel 14. Deeplinken naar de Website.
14.1 GWA staat Adverteerders en Gebruikers niet toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website.
 
Artikel 15. Bieden.
15.1 Het bieden door de Gebruiker op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor de Adverteerder en de Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen de Adverteerder en Gebruiker. GWA is daarbij op geen enkele wijze partij.
 
Artikel 16. Uitsluiting.
16.1 GWA behoudt zich het recht voor om Adverteerders uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
16.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van GWA om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 17. Intellectuele eigendom.
17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij GWA. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.
17.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van GWA.
 
Artikel 18. Slotbepalingen.
18.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
18.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
18.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door GWA worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website.
Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.
 

Informatie

Golfweb-advertising

Valeriaan 6
4421 ME Kapelle
KvK 22059749
 

Buienradar

Routeplanner

Volgons